Polityka prywatności HRBC
Group Sp. z o.o.

 

 

 

 1. Informacje ogólne

 

 

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej ateam.pl. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 

 

2. Administrator Danych Osobowych

 

 

 

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest HRBC Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 6/3, 30-710 w Krakowie. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz dane Inspektora Danych Osobowych dostępne są pod adresem www.hrbcgroup.eu w zakładce Kontakt.

 

 

 

3. Zakres przetwarzanych danych

 

 

 

Dane osobowe to
wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają
zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane
dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Serwis posiada inną
podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.

 

 

 

Poniżej
wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych wraz z
podstawami prawnymi:

 

 

 

Cel Podstawa prawna Zakres przetwarzanych
danych

Okres przechowywania
danych

 

Administrator Danych

Realizacja procesu
rekrutacyjnego

 

Art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą
Imię, nazwisko, adres,
data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, informacje o
posiadanym prawie jazdy, stopień znajomości języków obcych,
przebieg wykształcenia, dodatkowe umiejętności i certyfikaty,
wizerunek, pozostałe dane zawarte w cv kandydatów do pracy

 

 

Dane
będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i
usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia
dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą
przechowywane aż do momentu jej wycofania.

HRBC Group Sp. z o.o.
Prowadzenie
korespondencji
Art. 6 ust. 1 lit. f),
RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest
udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz przesyłanie
niezbędnych informacji drogą elektroniczną
Dane osobowe stron
korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu
Dane
będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia
prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania
naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
HRBC Group Sp. z o.o
Nawiązanie kontaktu
za pomocą portalu społecznościowego Facebook
Art. 6 ust. 1 lit. f),
RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest
nawiązanie z Państwem kontaktu
Dane osobowe w zakresie
podanym w Państwa profilu w serwisie społecznościowym

Dane będą przetwarzane
przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym
przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące
treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6
lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania
roszczeń.

 

HRBC Group Sp. z o.o

 

 

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu
przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria
stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania
uwzględniają:

 

 

 

 • konieczność osiągnięcia danego celu,
 • okres niezbędny dla realizacji naszych usług,
 • okres na jaki została udzielona zgoda,
 • przepisy prawa.

 

 

 

4.
Przechowywanie danych osobowych

 

 

 

Dane osobowe
przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu
przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są przez Spółkę:

 

 

 

 • W przypadku
  wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach i
  przedstawianie ofert pracy, do momentu wycofania zgody;
 • W sytuacji
  aplikowania na konkretną rekrutację, bez wyrażenia zgody na
  udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres trwania
  procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku niepodjęcia pracy;
 • W przypadku
  prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6
  lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń
  lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;
 • W przypadku
  korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook, dane będą
  przechowywane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w
  którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią
  korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od
  zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń

 

 

 

Spółka HRBC Group
stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która
zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż
jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy
Spółka osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje
dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 

 

 

 • Osoba, której
  dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);

   

 • Osoba, której
  dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu
  (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Spółki);

   

 • Nastąpi
  przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli Spółka przetwarzała
  dane, aby realizować umowę);

   

 • Upłynął
  terminy, które wynikają z innych przepisów.

 

 

 

Gromadzenie danych
osobowych przez Spółkę następuje od momentu, gdy kandydat
przekaże Spółce zestaw swoich danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym lub w innej postaci. Spółka nie wykorzystuje danych
osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.

 

 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

   

 

 

 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania
danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom,
którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć
wybrane usługi. Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w
celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji. Dane
mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas
usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe,
doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi
IT oraz dostawcom usług hostingu.

 

 

 

 1. Prawa osób których dane dotyczą

   

 

 

 

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie
chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce
udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym
momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw
przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych
przysługują następujące prawa:

 

 

 

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych
  osobowych dotyczących swojej osoby

  – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej
  zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym
  przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
  zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i
  planowanym terminie usunięcia danych.

   

 2. Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany
  jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych
  Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

   

 3. Prawo do usunięcia danych – Na tej podstawie można żądać
  usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne
  do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

   

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia
  takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na
  Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę
  Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
  zasadami retencji.

   

 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej
  dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo
  przesłać te dane innemu Administratorowi.

   

 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Podmiot danych
  może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych
  z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych,
  które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać
  uzasadnienie.

   

 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na
  podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w
  dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

   

 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że
  przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
  przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może
  złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych
  osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu
  Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia
  domniemanego naruszenia.
 9.  Informacja o plikach cookies

  Strona internetowa www.ateam.pl korzysta z plików cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe
pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem
zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;

 

 

 

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są
przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami
niniejszej Polityki.